Openbare kennisgeving NV Port of Harlingen

Openbare kennisgeving NV Port of Harlingen

Concept-Havenafvalplan en Concept-Visserij Havenafvalplan NV Port of Harlingen

 

Op 28 juni 2019 is de EU-richtlijn 883/2019 in werking getreden. Deze richtlijn heeft als uitgangspunt bescherming van het marine milieu, en in het bijzonder het voorkomen van milieuverontreinigingen afkomstig van de scheepvaart. Met deze inwerkingtreding is EU-richtlijn 2000/59 komen te vervallen. De nieuwe richtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, te weten de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs).

 

In verband met deze gewijzigde wetgeving is een nieuw concept Havenafvalplan en concept Visserij Havenafvalplan opgesteld door NV Port of Harlingen.

 

Op de voorbereiding van deze plannen is afdeling 3.4 (Openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op grond van die procedure liggen beide concept plannen van 11 november 2022 tot 19 december 2022 voor belanghebbenden ter inzage bij NV Port of Harlingen, Waddenpromenade 9-3, 8861 NT Harlingen (op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur). Beide concept-plannen zijn ook te raadplegen op de site van NV Port of Harlingen: https://www.portofharlingen.nl/open_house/. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk bij de directeur van NV Port of Harlingen naar voren brengen.

 

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw B. de Keizer van Port of Harlingen, telefoon 0517 – 72 33 40.

 

Harlingen, 11 november 2022

 

NV Port of Harlingen

 

P. Pot
Directeur

Post a Comment