Werken met de Waddenzee

Grenzend aan het kwetsbare waddengebied, heeft de haven van Harlingen een bijzondere positie. Bedrijvigheid, recreatie en natuur gaan er hand in hand. Er zijn allerlei afspraken gemaakt om gezamenlijk de Waddenzee goed te beschermen. Er zijn afspraken op regionaal niveau (Pact van Marrum), nationaal niveau (Natuurbeschermingswet), Europees niveau (Natura 2000) en wereldniveau (UNESCO Werelderfgoed).

Werken mèt de Waddenzee

Als Port of Harlingen werken wij mét de Waddenzee. Dit houdt in dat wij in harmonie met de naastgelegen natuur bouwen aan een actieve haven. We grijpen zo min mogelijk in de natuur in. Wij stimuleren kennisontwikkeling en innovaties die natuur en milieu ontzien en liefst versterken. Zo kan de haven van Harlingen duurzaam groeien, de regionale ontwikkelingen versterken en de nationale verbindingen stimuleren. Tegelijkertijd leveren we een bijdrage aan behoud en versterking van onze kwetsbare en waardevolle omgeving.

 

Vol leven

De Waddenzee is een relatief ondiep en warm watergebied, met een vrij vlakke kust. Het heeft getijdengeulen, zeegrasweiden, mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen. Er komt een groot aantal planten- en diersoorten voor, waaronder zeezoogdieren zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis. Het is ook de broedplaats en het overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen vogels per jaar.

 

Uniek ecosysteem

Door invloeden van de maan en de zon op de aarde, valt bij eb de bodem van de Waddenzee droog. Bij vloed stroomt hij weer vol. Elke 24 uur en 50 minuten is het twee keer hoogwater en twee keer laagwater. Het Waddengebied is een van de laatst overgebleven grootschalige ecosystemen die bij eb droogvallen, waar natuurlijke processen blijven functioneren.

UNESCO Werelderfgoed

De Waddenzee behoort sinds juni 2009 tot het UNESCO Werelderfgoed. Het is ’s werelds grootste aaneengesloten ecosysteem van zand- en moddervlakten die droogvallen tijdens eb. Het beschermde gebied bestaat uit een Nederlands, Duits en Deens deel (het Deense deel is het grootst).

Natura 2000

De Waddenzee is ook een Natura 2000-gebied. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de Europese Unie. In deze natuurgebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd. Zo wordt de biodiversiteit behouden en/of hersteld.

 

Nederlandse Natura 2000-gebieden

Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden. Al deze gebieden liggen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dit is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.

 

Steeds minder stikstof

Een van de doelstellingen van Natura 2000 is het verminderen van stikstof in de lucht. De Waddenzee is een stikstofgevoelig gebied. Bij herstructurering of uitbreiding van de havenbedrijvigheid is er een kans dat er stikstof vrijkomt.

 

De huidige gemiddelde concentraties van de stikstofoxiden in het Harlinger havengebied vallen ruim binnen de geldende grenswaarden. De verwachting is dat de concentratie van stikstofdioxide en fijnstof in de haven daalt en de luchtkwaliteit verder verbetert. Dit komt door steeds schonere technologieën en gebruik van zuinige en schone motoren.

 

Port of Harlingen houdt bij herontwikkelingen en nieuwe gronduitgiften in het Harlinger havengebied rekening met de beschikbare depositieruimte. Bij specifieke havenontwikkelingen wordt de stikstofdepositie opnieuw berekend.

Samenwerking waddenzeehavens

Harlingen is niet de enige haven aan de Waddenzee. De Nederlandse waddenzeehavens werken samen om best practices uit te wisselen en de bescherming van de Waddenzee te waarborgen.

 

Ook de Deense, Duitse en Nederlandse waddenzeehavens werken samen, in het collectief Waddensea Port Initiative. Elk jaar organiseren zij de Trilateral Wadden Seaport Conference. Hier nodigen zij partners en belanghebbenden uit om best practices te delen. Zo vergroten zij het bewustzijn van de mogelijkheden van economisch en duurzaam groeien mét de Waddenzee.

 

Letter of Intent

Tijdens de Trilateral Wadden Seaport Conference van 2017 tekenden de Waddenzeehavens een ‘Letter of Intent’. Hierin maakten de Deense, Duitse en Nederlandse afspraken over hoe om te gaan met het werelderfgoed. Deze Letter of Intent werd aangeboden aan de 13e Trilaterale Waddenzee regeringsconferentie. Dit is een vierjaarlijkse regeringsverklaring van ‘natuurministers’ (onder Nederlands voorzitterschap) uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Zij kijken hierin terug op wat de afgelopen vier jaar is bereikt. Ook maken ze afspraken voor de komende vier jaar.

Pact van Marrum

In 2018 ondertekenden de Waddenzeehavens en de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) het Pact van Marrum. CWN is een samenwerkingsverband van de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting WAD en Vereniging Natuurmonumenten. In het Pact van Marrum zijn concrete afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Waddenzeehavens de komende jaren op economisch en ecologisch vlak. Zo moet havenontwikkeling hand in hand gaan met de bescherming van de Waddenzee. Het Pact van Marrum wordt gesteund door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

EcoPorts haven

Port of Harlingen is EcoPorts-gecertificeerd. Ecoports is een wereldwijd keurmerk voor duurzame havens. De EcoPorts-certificaten worden verstrekt door European Sea Ports Organisation (ESPO) aan havens die de milieuwetgeving onder controle hebben en die iedere twee jaar stappen zetten om de impact van de haven op de omgeving te verkleinen. De ESPO toets de vooruitgang conform de Port Environmental Review System (PERS).

Te downloaden