Privacy Statement

1. Algemeen

NV Port of Harlingen respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna “AVG”) worden verwerkt. Middels dit privacy statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, voor welke doeleinden we uw gegevens verwerken en welke rechten u als betrokkene heeft.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. NV Port of Harlingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van welke diensten u van NV Port of Harlingen gebruikt.

3. Doeleinden en grondslagen verwerking

De persoonsgegevens die NV Port of Harlingen verwerkt worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het verrichten van de aangeboden diensten (zoals het toezenden van informatie conform uw voorkeuren);
  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over nieuwe diensten en/of informatie van NV Port of Harlingen (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
  • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van NV Port of Harlingen (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de uitingen van NV Port of Harlingen);
  • hetverrichten van marktonderzoek ten behoeve van NV Port of Harlingen.

De verwerkingen hebben te allen tijde een wettelijke grondslag, namelijk:

  • uw toestemming;
  • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals een huurovereenkomst in het kader van de huur van terrein in het havengebied;
  • noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)plicht;
  • noodzakelijk ter behartiging van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang, welke wij altijd zullen afwegen tegen uw recht op privacy.

4. Verstrekking aan derde partijen

NV Port of Harlingen verstrekt persoonsgegevens aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door u gevraagde diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

NV Port of Harlingen heeft ter bescherming van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Tevens eisen wij van derde partijen die persoonsgegevens in opdracht van NV Port of Harlingen verwerken dat dezelfde maatregelen genomen worden. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op middels de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

6. Bewaartermijnen

NV Port of Harlingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of zolang vereist is op grond van de toepasselijke wettelijke bewaartermijn. In verband met statistische doeleinden kunnen wij geanonimiseerde gegevens tevens bewaren nadat het doel van de verwerking is bereikt of na afloop van de wettelijke bewaartermijn.

7. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als betrokkene heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op beperking van de u betreffende verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Indien NV Port of Harlingen uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om die toestemming weer in te trekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van gegeven toestemming vóór de intrekking.

8. Cookies

Bij uw bezoek aan de website van NV Port of Harlingen worden functionele en analytische cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming.

9. Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt in de NV Port of Harlingen uitingen. NV Port of Harlingen kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de betreffende wijzigingen en om u de kans te bieden verwerking van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

10. Vragen en contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door NV Port of Harlingen, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

E-mail: haven@portofharlingen.nl

Telefoon: +31 (0)517 723 333