Vaarwegmarkering, speciale objecten en schepen

Tijdelijke afmeer- en beschermingspalen in de haven moeten volgens bepaalde richtlijnen van verlichting worden voorzien. Ook de verlichting van gemeerde schepen moeten aan richtlijnen voldoen.

Hoe werkt het?

1. Verlichting tijdelijke afmeer- en beschermingspalen
Regelmatig worden in de Harlinger haven tijdelijk palen geplaatst (hout of stalen buispaal) om kwetsbare schepen te beschermen of betere afmeermogelijkheden te realiseren. Deze palen, voor zover ze geplaatst zijn in het vaarwater, worden volgens de IALA-richtlijnen gezien als speciale markering. Dergelijke markering dient volgens de IALA-richtlijnen te worden uitgevoerd:

 • Kopmarkering (dagmerk): Cilindrisch geel, evt. voorzien van een geel liggend kruis.
 • Verlichting: Rondom schijnend geel. Het karakter dient niet verwarrend te zijn met bestaande witte verlichting (bijv. kardinale markering).

Tijdelijke voorzieningen

 • Palen die niet langer dan 1 jaar blijven staan worden gezien als “tijdelijk”. Deze worden derhalve niet opgenomen in de Hydrografische Kaarten.
 • De bovenste 100cm van de paal dient geel te zijn. De kleur geel dient in overeenstemming te zijn met de gebruikelijke vaarwegmarkering op de Waddenzee.
 • Palen dienen te worden voorzien van een rondom schijnend geel licht. Minimale zichtbaarheid bij goed zicht (>10 Zeemijl) dient 3 Zeemijl te zijn, berekend volgens de IALA-richtlijnen E-200. Het karakter dient vast (Fixed = F) te zijn. De eigenaar/beheerder van de paal dient op verzoek van Nautisch Beheer de specificaties, waaruit blijkt dat de verlichting aan deze eisen voldoet, te overleggen.
 • Na plaatsing dient de opdrachtgever de exacte positie van de palen in WGS-84 coördinaten (met 3 decimalen) door te geven aan Nautisch Beheer.

Vaste voorzieningen

 • Palen die langer als 1 jaar blijven staan, worden als vaste voorziening aangemerkt en opgenomen in de Hydrografische Kaarten. De opdrachtgever dient hiertoe de exacte positie van de palen in WGS-84 coördinaten (met 3 decimalen) door te geven aan Nautisch Beheer
 • Palen die dienen ter markering van het vaarwater worden als laterale markering uitgevoerd, met de daarbij behorende kleuren en verlichting.
 • Palen welke een onderdeel uitmaken van een vaste afmeerinrichting of zijn geplaatst ter bescherming van kunstwerken dienen, voor zover gelegen in of nabij het vaarwater, te worden voorzien van strijkverlichting. Deze verlichting mag niet verblindend of verwarrend  zijn voor de scheepvaart of het wegverkeer.
 • Bij vaste palen dient de bovenste 100cm wit van kleur te zijn.

2. Verlichting van gemeerde schepen in of aan het vaarwater
De verlichting van gemeerde schepen is geregeld in het BPR artikel 3.20. Over het algemeen kan worden gesteld dat gemeerde schepen voorzien moeten zijn van één of meer rondom schijnend witte lichten.

Hierop biedt het artikel echter een aantal uitzonderingssituaties (lid 5), waaronder:

 • Ligplaatsen met voldoende openbare verlichting, waarbij het schip voldoende zichtbaar is;
 • Schepen liggend op een veilige plek;
 • Op ligplaatsen of in vaarwater die door de Bevoegde Authoriteit als zodanig zijn aangemerkt.

Over het algemeen zijn de ligplaatsen aan de kades en steigers in de havens voldoende verlicht en afgeschermd voor de doorgaande scheepvaart, zodat verlichting achterwege kan blijven. Er zijn echter een tweetal plekken in de haven, te weten de Blauwe Kop (KNRM-station) en de Wachtsteiger Industriehaven, die direct aan een drukbevaren doorgaande vaarweg liggen én ook nog eens niet of onvoldoende verlicht zijn. Uit oogpunt van de veilige vaart in de haven is het dan ook wenselijk op deze plaatsen géén ontheffing van het voeren van de voorgeschreven verlichting te verlenen.

Richtlijn

 • Op basis van BPR-artikel 3.20 lid 5 aanwijzen van ligplaatsen waar schepen geen verlichting hoeven te voeren als vermeld in art. 3.20 lid 1 t/m 5.
 • Hiertoe alle daartoe ingerichte ligplaatsen in de haven aan te wijzen, echter met uitzondering van de Blauwe Kop (kades in gebruik bij KNRM) en de Wachtsteiger Industriehaven.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Havendienst van Harlingen: