Havenafvalplan

In 1986 is in Nederland de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs) van kracht geworden. Hierin is voor schepen een verbod op afvallozing opgenomen evenals een verplichting voor havenbeheerders om scheepsafval in te nemen.

De haven van Harlingen wil graag een duurzame haven zijn. De Havendienst Harlingen heeft als beheerder van de haven een plan opgesteld waarin staat hoe het afval van schepen wordt ingezameld en verwerkt.

Het Havenafvalplan is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de drie Noordelijke zeehavens: Groningen Seaports, Harlingen en Den Helder. Bij het overleg zijn ook de havengebruikers en de regionale overheden betrokken geweest. Het is daardoor voor schepen die regelmatig één of meerdere van de Noordelijke zeehavens aanlopen duidelijk op welke wijze zij hun afvalstromen kunnen melden.