Aankomst en vertrek zeeschepen

Voor de vaarweg van zee naar Harlingen is in het BPR (art.9.02 en bijlage 13) bepaald dat de maximale lengte 140m bedraagt en de maximale diepgang 6m. Voor schepen die deze maten overschrijden kan Rijkswaterstaat ontheffing verlenen, hieraan kunnen voorschriften worden verbonden.

Voor de havens van Harlingen zijn geen maximale maten vastgelegd in wet- en regelgeving. De Havenverordening biedt de havenmeester (gemandateerd door B&W) de mogelijkheid om aanvullende beperkingen en maatregel op te leggen m.b.t. de toegestane afmetingen, loodsplicht en sleepbootassistentie.

Hoe werkt het?

Categorieën

 • 1 = zeeschepen lengte over alles tot 100m.
 • 2 = zeeschepen lengte over alles 100 – 125m.
 • 3 = zeeschepen lengte over alles >125m.

Categorie 1

Door Nautisch Beheer worden geen beperkende maatregelen opgelegd. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, neemt de registerloods contact op met de dienstdoende havenmeester. Deze besluit of nadere maatregelen worden opgelegd.

Categorie 2

 • Max. Windkracht = 8 Beaufortf
 • Min. Zicht = 1500 meter
 • Min. Sleepbootcapaciteit (min. 8 ton Bollard Pull): met boegschroef = 1, zonder boegschroef = 2
 • Aanvullende maatregelen / beperkingen of ontheffingen door dienstdoende havenmeester na overleg met registerloods.

Categorie 3

a)

 • Max. Windkracht = 4 Beaufort
 • Min. Zicht = 1500 meter
 • Min. Sleepbootcapaciteit (min. 8 ton Bollard Pull): met boegschroef   = 2, zonder boegschroef = 3

b)

 • Max. Windkracht = 7 Beaufort
 • Min. Zicht = 1500 meter
 • Min. Sleepbootcapaciteit (min. 8 ton Bollard Pull): met boegschroef   = 3, zonder boegschroef = 4

Aanvullende maatregelen / beperkingen of ontheffingen door dienstdoende havenmeester na overleg met registerloods.

Noot: Onder boegschroef wordt verstaan een boegschroef met voldoende vermogen en stuwdruk bij de actuele diepgang van het schip.

Meer informatie

Knelpunten zijn vooral

 • de ligplaats veerboot Vlieland,
 • de visserijsteigers 3, 8 en 31
 • passage zoutfabriek / Daalimpex (Verl. Industriekade)
 • Afbouwlocatie Damen Korte Lijnbaankade

Hiervoor geldt dat er tijdig afstemming plaats moet vinden tussen de registerloods en de dienstdoende havenmeester. De registerloods kan hierbij aangeven welke ruimte hij denkt nodig te hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met de manoeuvreereigenschappen van het schip en de verwachte hydrografische en meteorologische omstandigheden.

Veerbootterminal:

Zo mogelijk moet de passagetijd worden afgestemd op de dienstregeling. Indien dit niet mogelijk is dan dient overleg plaats te vinden met Doeksen / EVT en Rijkswaterstaat om een alternatieve ligplaats voor de veerboot te bespreken.

Visserijhaven:

Dit vormt vooral een probleem tussen vrijdagochtend en maandagochtend. Bij tijdig bericht kan Nautisch Beheer er rekening mee houden dat op de steigers 3, 8 en 31 geen kotters dubbel afgemeerd worden. Indien een schip bij aankomst deze ruimte nodig heeft, houdt Nautisch Beheer hier rekening mee totdat het schip weer is vertrokken.

Kortom: zolang een dergelijk schip in de haven ligt, wordt op de steigers 3, 8 en 31 niet dubbel afgemeerd.

Overige ligplaatsen:

Afhankelijk van de eerste ligplaats, wordt in overleg bepaald of er nog meer knelpunten zijn, zoals dubbel gemeerde schepen aan de Industriekade, Zoutfabriek, Scheepswerf en Korte Lijnbaankade. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met eventuele zwaairuimte.

Verkeersaanwijzingen:

De dienstdoende havenwachter op de Verkeerspost is bevoegd om verkeersaanwijzingen te geven. Op basis van het verkeersbeeld maakt hij hier zo nodig gebruik van om de vrije doorvaart te bevorderen en/of gevaarlijke passeersituaties te voorkomen. De registerloods geeft zo nodig informatie over de situatie ter plaatse en kan de Verkeerspost verzoeken maatregelen te nemen. De beslissing hiertoe blijft echter in handen van de dienstdoende havenwachter.

Sperren van de haven:

De registerloods kan de Verkeerspost verzoeken om de haven of een gedeelte daarvan te sperren. De beslissing hierover ligt uiteindelijk bij de d.d. havenwachter. Deze kan ook naar eigen inzicht besluiten de haven te sperren. Toestemming om door te varen bij sperren wordt uitsluitend verleend door de Verkeerspost. De registerloods verwijst overige scheepvaart voor toestemming naar de Verkeerspost Deze houdt hierbij zo nodig ruggespraak met de registerloods.

Tijdpoort:

Er wordt een Under Keel Clearance van 10% gehanteerd. Hier kan in overleg tussen de registerloods en de d.d. havenmeester van worden afgeweken, als de eigenschappen van het schip en het tracé hiervoor aanleiding geven. Verder dient een passende tijstroom te worden gekozen. Over het algemeen zal worden gestreefd de havenmond / Voorhaven bij slack tij te passeren. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de dwarsstroom voor de haven en het effect van de vul- en leegloopstroom in de haven.

Neem voor meer informatie contact op met de Havendienst van Harlingen: