Afvalinzameling Visserij

Op 20 november 2014 is de Green Deal Visserij voor een Schone Zee ondertekend. Deze Green Deal is tot stand gekomen omdat de partijen zijn overeengekomen dat de maritieme afvalkringloop gesloten moet worden, door middel van afval preventie, afvalmanagement in de havens en door afgiftemaximalisatie van verschillende afvalstromen vanuit de visserij.

Doelstelling

  • De vissersschepen houden al het ‘Fishing for litter’ en al het operationeel scheepsafval en huishoudelijk afval dat niet geloosd mag worden apart aan boord, en geven deze drie afvalstromen in de Nederlandse visserijhavens zoveel mogelijk apart af.
  • In 2016 faciliteren vier visserijhavens de afvalstromen uit de visserij op toereikende wijze en zonder oponthoud voor de vissers. De drie afvalstromen worden apart ingezameld.
  • Uniforme werkwijze Waddenzeehavens vanuit Ecoports en Green Dealprojecten.

Om deze doelstelling te realiseren is er door de Noordelijke Visserijhavens een uniform overzicht van de inzamelfaciliteiten opgesteld, zodat nog duidelijker is waar en hoe diverse afvalstromen afgegeven kunnen worden.

Wie doet wat?

In Nederland kennen we voor de afgifte en verwerking van scheepsafval het systeem van directe en indirecte financiering.