Aanvragen

Bodemvervuiling, sanering

Hebt u grond in bezit of wilt u grond aankopen, let dan op bodemvervuiling. Zorg ervoor dat u weet of de grond vervuild is. U moet dit weten als u grond koopt om een huis of bedrijf op te bouwen of als u gaat verbouwen. Informeer bij de gemeente of de bodem vervuild is en of een onderzoek nodig is.

Hoe werkt het?

Als bodem vervuild is, dan kan dat betekenen dat het terrein niet volledig gebruikt kan worden of zelfs soms gesaneerd moet worden. Dit betekent dat de grond zo goed mogelijk schoongemaakt wordt. Alleen erkende bedrijven of instellingen die bodemsaneringen en bodemonderzoeken doen mogen vervuilde bodem saneren.

Om deze doelstelling te realiseren is er door de Noordelijke Visserijhavens een uniform overzicht van de inzamelfaciliteiten opgesteld, zodat nog duidelijker is waar en hoe diverse afvalstromen afgegeven kunnen worden.

Wat moet ik doen?

Wilt u weten of de grond vervuild is, kijk dan op de kaart van het Bodemloket. De makelaar weet vaak ook of de grond schoon is. Vindt u niet de informatie die u zoekt, neem dan contact op met de provincie of gemeente. Ontdekt u dat uw grond vervuild is? U bent verplicht dit te melden bij de gemeente of provincie.

Bodemonderzoek doen
Koopt u een huis of een stuk grond? Ga dan na of er een geschiktheidverklaring (schonegrondverklaring) is. Dit is een verklaring dat de grond gebruikt kan worden waarvoor u het wilt gebruiken. Huizen die na 1992 gebouwd zijn hebben zo’n verklaring. Is deze verklaring er niet, dan moet u alsnog laten onderzoeken of de grond vervuild is. Dit kan door een bodemonderzoek te laten doen. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de grond.

Gaat u bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat u een bodemonderzoek moet laten doen. Dit onderzoek is nodig bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen of verbouwen.

Bodem saneren
Is de grond vervuild, dan wordt bekeken of de grond moet worden gesaneerd. Dit wordt door de gemeente of de provincie beoordeeld.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Exploitatieovereenkomst

In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen. Bijvoorbeeld riolering, wegen, verlichting en het bouwrijp maken van grond.

De gemeente maakt afspraken hierover met projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld wie de kosten betaalt voor de aanleg van de voorziening.

Wat moet ik doen?

De procedure verschilt per project. Het is daarom verstandig om met de gemeente te overleggen. Wat u mee moet nemen hangt erg van de aard van de overeenkomst af. Hebt u al een bouwplan, neem dat dan in ieder geval mee.

Meer informatie

Neem voor informatie over de voorwaarden en de procedure contact op met de gemeente.

Geluidhinder

Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert kan geluidsoverlast ontstaan. Bijvoorbeeld als u bouwmachines gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven, behalve als u als bedrijf de werkzaamheden uitvoert op eigen terrein.

Hoe werkt het?

Meestal hebt u de ontheffing nodig als u of uw bedrijf activiteiten uitvoert buiten normale werktijden, bijvoorbeeld ‘s nachts. U hebt de ontheffing bijvoorbeeld nodig voor:

 • Aankondigingen doen of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen,
 • Achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten,
 • Het gebruik van geluidsproducerende recreatietoestellen,
 • Het gebruik van bouwmachines,
 • Het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen.

Als de ontheffing nodig is voor de organisatie van een buurtfeest, braderie of rally, vraag dan een evenementenvergunning aan.

Wat moet ik doen?

Vraag de ontheffing aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 3 weken van tevoren. Geef bij uw aanvraag de volgende gegevens:

 • Omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt,
 • Datum en tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt,
 • Wat u doet om de overlast tot een minimum te beperken,
 • Tekening of adres van de plek waar uw activiteit plaatsvindt.

Binnen 8 weken hoort u of u van de gemeente of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken
Krijgt u geen ontheffing van de gemeente? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen voor de kwaliteit van de bouwmaterialen zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen. Denk bij bouwstoffen aan beton, asfalt, dakpannen en bakstenen. In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwmaterialen u moet melden.

Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden.

Wat moet ik doen?

Stap 1: bepaal of u een melding moet doen
Het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt, moet de melding doen. Dit hoeft echter niet in de volgende situaties:

 • minder dan 50 m3 schone grond gebruiken
 • baggerspecie verspreiden op het aangrenzend perceel
 • eigen grond of baggerspecie in landbouwbedrijf gebruiken of opslaan
 • bouwstoffen die niet vervuild zijn gebruiken of opslaan

Als u als particulier zelf de bouwmaterialen gaat gebruiken, hoeft u dit niet te melden.

Stap 2: bepaal wanneer u de melding moet doen

 • Gebruikt u met uw bedrijf vervuilde bouwstoffen? Dan meldt u dit uiterlijk 30 dagen van tevoren.
 • Gebruikt u met uw bedrijf schone grond? Dan meldt u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren.
 • Gaat u met uw bedrijf een tijdelijk depot voor grond of bagger oprichten of andere grote werken uitvoeren? Vraag dan aan de gemeente wanneer u dit moet melden.

Stap 3: de melding doen
Doe de melding bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • soort, hoeveelheid en kwaliteit van de bouwmaterialen
 • adresgegevens van het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar u de bouwmaterialen gebruikt
 • datum waarop u de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar de bouwmaterialen vandaan komen

Gemeentegrond gebruiken, toestemming

U kunt de gemeente vragen of u gemeentelijke grond mag gebruiken. Bijvoorbeeld voor een tuin of wei, opslag van bouwmaterialen of plaatsen van een container. Gaat de gemeente akkoord? Dan mag u de grond gebruiken, maar de gemeente blijft altijd eigenaar.

Wat moet ik doen?

Vraag de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

 • Waarvoor u de grond wilt gebruiken,
 • Van wanneer tot wanneer u de grond wil gebruiken,
 • Een situatieschets van de grond waar het om gaat.

Neem voor de aanvraag een geldig identiteitsbewijs mee.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Ligplaats (woon)boot of ander vaartuig, toestemming

Wilt u uw boot voor een langere periode in openbaar water in Harlingen leggen? Dan heeft u een ligplaatsvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de havendienst via telefoonnummer +31 517- 49 23 00.

Melding incidentele festiviteit (overschrijding geluidsnormen)

Bedrijven en instellingen die normaal gesproken onder de geluidsnormen blijven, kunnen gebruik van maken van de mogelijkheid om voor 6 of 12 dagen meer geluid te produceren dan gebruikelijk. Zo kan tijdelijk toch meer geluid worden geproduceerd, bijvoorbeeld tijdens een sportactiviteit of live muziek in een bar.

Hoe werkt het?

De 12 dagen regeling is bedoeld voor incidentele activiteiten waarbij de geluidsnormen worden overschreden en die binnen plaatsvinden. Voor activiteiten buiten, zoals muziek op buitenpodia, buitenterrein of terras moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Wat moet ik doen?

Meld bij de gemeente dat u tijdelijk meer geluid gaat produceren. Vul daarvoor het formulier in en stuur deze op naar de gemeente.

Te downloaden:

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.